Search
fr-FRmk-MKsq-AL

Претплата нa Newsletter ДН-MK

Информаторот на соработката, односно Newsletter, е интернет документ кој содржи информации поврзани со најновите активности од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.

Подолу можете да ги пополните празните полиња, со цел да се претплатите на нашиот Newsletter. Вашите лични податоци ќе бидат искористени единствено за испраќање на овој електронски документ.

Можете да ја откажете вашата претплата во секој момент. Едноставно испратете електронска порака, односно e-mail, на bn-mk@aldaintranet.org, со наслов: „Newsletter – Откажи претплата“.

Можете да одберете на кои јазици ќе го добивате овој документ: француски, македонски или и на двата јазика.


Внесете име
Презиме
Enter a valid Email address
Enter a username. It must be at least five characters long alphanumeric value
Enter your password
Re-Enter the password to confirm you typed it correctly
Се согласувам погоре дадените информации да бидат употребени само за цели на електронскиот информатор, односно Newsletter на Соработката ДН-МК. Соработката ДН-МК се обрзува никаде да не ги споделува моите информации на интернет или пак на трети лица.